OUR Partners

Philippine Employees 菲律賓外地僱員

Under the promotion of the local government in the Philippines, all people who want to work abroad must have certain work experience and recognition. The local government will provide a complete training package for the students. Some trainings can even be approved by relevant institutions or colleges before they can go abroad. According to the talent needs of enterprises, you can safely hire suitable workers from legal employment agencies.

Theo sự thúc đẩy của chính quyền địa phương ở Philippines, tất cả những người muốn làm việc ở nước ngoài phải có kinh nghiệm làm việc và công nhận nhất định. Chính quyền địa phương sẽ cung cấp một gói đào tạo hoàn chỉnh cho sinh viên. Một số khóa đào tạo thậm chí có thể được các tổ chức hoặc trường cao đẳng có liên quan chấp thuận trước khi họ có thể ra nước ngoài. Theo nhu cầu tài năng của các doanh nghiệp, bạn có thể thuê nhân công phù hợp từ các cơ quan lao động hợp pháp.

菲律賓當地在政府的提倡下,所有要出國工作的人民都要有一定的工作經驗和認可。當地會提供完善的培訓配套給學員們,有些培訓甚至得到相關機構或學院的認可,才可以出國工作。按企業的人才需求,可以安心從合法的職業介紹所聘用合適的工作者。

外地僱員國籍 7
外地僱員國籍 8

Vietnam Employees Nhân viên Việt Nam 越南外地僱員

外地僱員國籍 9

According to statistics, employers of 50% of the Vietnamese labor force will expand their employment plans in 2018, and 10% of employers will continue to maintain employment rates. As Vietnamese workers always complete their work on time and follow the rules, they will create more employment opportunities for workers.

Theo thống kê, sử dụng lao động 50% lực lượng lao động Việt Nam sẽ mở rộng kế hoạch việc làm trong năm 2018 và 10% người sử dụng lao động sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ việc làm. Vì người lao động Việt Nam luôn hoàn thành công việc đúng giờ và tuân thủ các quy tắc, họ sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

根據統計2018年越南勞動力50%的僱主将扩大聘用计划,10%的僱主继续保持聘用率,由於越南工人總是按時完成工作和遵守規則,為劳动者创造更多就业机会。